II. ÚS 2916/16
II.ÚS 2916/16 ze dne 3. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti Pavla Nárožného, t. č. ve Vazební věznici v Olomouci, P.O.BOX 84, Olomouc, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 5. 2016 č. j. 1 Co 49/2016-94 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Stěžovatel zaslal Ústavnímu soudu ústavní stížnost proti shora označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci, která byla soudu doručena dne 30. 8. 2016.
2. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 18. 10. 2016 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut. Byl v ní též poučen o možnosti podat na Českou advokátní komoru žádost o určení advokáta pro případ, kdy by mu bylo poskytnutí právní pomoci odmítnuto.

3. Výzva byla stěžovateli doručena dne 24. 10. 2016. Dne 22. 11. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Tato lhůta byla ze strany Ústavního soudu stěžovateli prodloužena do 10. 1. 2017 (přípis doručen stěžovateli dne 28. 11. 2016). Ke dni vydání tohoto rozhodnutí však stěžovatel vady neodstranil ani nijak dále nereagoval, přestože byl i v posledně uvedené výzvě soudu poučen o následcích neodstranění vad podání.

4. Stěžovatelem zaslané podání nesplňuje předepsané náležitosti zákona o Ústavním soudu, když stěžovatel není ve věci zastoupen advokátem. Tato vada návrhu nebyla přes řádné poučení a poskytnutí dostatečně dlouhé lhůty k nápravě odstraněna. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2017

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.