II. ÚS 2899/09
II.ÚS 2899/09 ze dne 7. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu stěžovatele TEMPLUM MERCIS s. r. o., IČ: 25192086, se sídlem Benešova Hora 53, 384 73 Stachy, advokátem nezastoupeného, směřující proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2009, č. j. 1 Afs 1/2009-66, a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 11. 2008, č. j. 10 Ca 155/2008-38, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel se dne 10. 11. 2009 obrátil na Ústavní soud s návrhem směřujícím proti v záhlaví označeným usnesením obecných soudů, jimiž bylo rozhodnuto ve věci jeho žádosti o osvobození od soudního poplatku. Cítí se jimi dotčen v celé řadě svých základních práv, která v podání vypočítává.

Protože uvedené podání nemělo náležitosti ústavní stížnosti, které vyžaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván přípisem, doručeným do jeho datové schránky dne 27. 11. 2009, k odstranění vad podání, a to v obvyklé 30 denní lhůtě od jeho doručení; přípis obsahoval pokyny jak při nápravě formálních nedostatků postupovat. Současně byl stěžovatel upozorněn, že pokud se tak nestane, bude jeho návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Na výzvu stěžovatel ve stanovené lhůtě nijak nereagoval a vytýkané vady neodstranil.
V řízení o ústavní stížnosti je nezbytné, aby byli stěžovatelé - fyzické a právnické osoby - právně zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a to již při jejím podání. Z návrhu musí být totiž nejen patrno, které věci se týká a co se jím sleduje a text podání musí obsahovat pravdivé vylíčení rozhodných skutečností a označení dovolávaných důkazů, ale je třeba zformulovat též ústavněprávní argumentaci. A právě to je úkolem pro advokáta, jehož odborná pomoc je zákonem o Ústavním soudu u stěžovatelů - fyzických a právnických osob - striktně vyžadována.

Protože stěžovatel nápravu ani přes výzvu soudce zpravodaje nezjednal, nebylo možno postupovat jinak, než jeho návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu stanovené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2010

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.