II. ÚS 2857/09
II.ÚS 2857/09 ze dne 12. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem, o návrhu K. H., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

1. Návrhem podaným k poštovní přepravě dne 4. listopadu 2009 se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud "odebral" (patrně) Okresnímu soudu v Uherském Hradišti řízení vedené pod sp. zn. 13 T 81/2007, a aby tento případ "rovnou" projednal.
2. Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, který rozhoduje o věcech svěřených do jeho kompetence podle čl. 87 Ústavy České republiky, a v souladu s formálními podmínkami stanovenými zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Z návrhu stěžovatele vůbec nevyplývá, že by se domáhal ochrany svých ústavně zaručených základních práv a svobod. Vedle toho z něj ani nevyplývá, že by směřoval proti pravomocnému rozhodnutí v řízení, jehož by byl navrhovatel účastníkem, ani proti opatření nebo jinému podobnému zásahu orgánu veřejné moci. K odebrání řízení obecnému soudu přitom vůbec není Ústavní soud oprávněn.

3. Ze shora vyloženého důvodu byl návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníka řízení odmítnut, podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona, coby návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný. Navrhovatel přitom nebyl ani vyzýván k odstranění formálních vad spočívajících v nejasnosti předmětu, v absenci ústavněprávní argumentace a v absenci zastoupení, protože odstranění těchto vad by na rozhodnutí nemohlo nic změnit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2009

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.