II. ÚS 2838/12
II.ÚS 2838/12 ze dne 31. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti B. K., zastoupeného JUDr. Pavlem Knitlem, advokátem, se sídlem v Brně, proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3550/2011 ze dne 10. května 2012, rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 21 Co 417/2008-192 ze dne 26. října 2010 a rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 49 C 186/2001-165 ze dne 10. dubna 2008, za účasti 1) Nejvyššího soudu, 2) Krajského soudu v Brně a 3) Městského soudu v Brně, jako účastníků řízení, a J. K., jako vedlejšího účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 23. července 2012 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí.
2. Předtím, než se Ústavní soud může zabývat věcně podanou ústavní stížností, je vždy povinen přezkoumat, zda jsou k tomu splněny všechny zákonem stanovené formální předpoklady.

3. Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), lze ústavní stížnost podat v šedesátidenní lhůtě od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Takovým rozhodnutím bylo v daném případě napadené rozhodnutí dovolacího soudu.

4. Dotazem na Městský soud v Brně Ústavní soud zjistil, že rozhodnutí dovolacího soudu bylo zástupci stěžovatele doručeno 21. května 2012. Lhůta k podání ústavní stížnosti proto marně uplynula v pátek 20. července 2012.

5. Ústavní soud proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl coby návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem, a to podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona. S ohledem na to nebylo ani přistupováno k výzvě k odstranění vad (absence jakékoliv argumentace, absence kopií napadených rozhodnutí, absence petitu), protože jejich odstranění by na opožděnosti ústavní stížnosti nemohlo nic změnit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2012

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.