II. ÚS 2764/12
II.ÚS 2764/12 ze dne 3. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. B., proti rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 27. dubna 2011 ve věci sp. zn. 1 T 27/2011 a ze dne 30. ledna 2012 ve věci sp. zn. 3 T 105/2011, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 20. července 2012, označeným jako "Stížnost", brojil proti nezákonnému odsouzení obecnými soudy za neplnění vyživovací povinnosti ke dvěma nezletilým dětem, aniž byla naplněna skutková podstata trestného činu. Soud nevzal v úvahu jeho vyživovací povinnost k dalšímu novorozenému dítěti a jeho družce. V době, kdy byl stěžovatel ve výkonu trestu odnětí svobody pro maření výkonu úředního rozhodnutí, soud nepředvídatelně rozhodl o přeměně trestu veřejně prospěšných prací na trest nepodmíněný. Výkon trestu stěžovatel vykonává navíc ve vzdálené věznici od místa bydliště jeho družky a dcery, nemají tedy ani možnost jej navštěvovat. Dále požadoval, aby Ústavní soud zasáhl ve věci průtahů v řízení o určení otcovství k nezletilé dceři M. H., neboť dosud Okresní soud Brno - venkov nerozhodl o finančním vyrovnání k jeho družce.
Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny všechny formální předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a dospěl k závěru, že tomu tak není. Dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem o Ústavním soudu (§ 30 odst. 1), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trvání 20 dnů. Stěžovatel byl současně poučen, že pro zastupování v řízení před Ústavním soudem lze požádat Českou advokátní komoru na adrese ČAK - pobočka Brno, Kleinův palác, Nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno, o určení advokáta (§ 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů).

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena 26. července 2012 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 15. srpna 2012) vytknuté vady neodstranil.

Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 3. září 2012

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.