II. ÚS 2735/09
II.ÚS 2735/09 ze dne 11. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele L. K., o ústavní stížnosti, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel se podáním ze dne 21. 10. 2009 obrátil na Ústavní soud se stížností "na postup a nesprávné posouzení soudu a nedodržení příkazu Krajského soudu Praha". Domníval se, že v jeho trestní věci existovaly jisté nesrovnalosti, především z hlediska hodnocení důkazů.
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 1. 2. 2010 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Výzvu stěžovatel obdržel oproti podpisu dne 2. 2. 2010, avšak vytčené vady podání ve lhůtě k tomu stanovené neodstranil a nesdělil ani, že by podnikl kroky nutné k jejich odstranění, o nichž byl výzvou informován. Dne 4. 3. 2010 tak marně uplynula lhůta k odstranění vad podání.

Ústavnímu soudu s ohledem na výše uvedené proto nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. března 2010

Stanislav Balík soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.