II. ÚS 2643/16
II.ÚS 2643/16 ze dne 3. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Lucie Polochové a Lukáše Čeligy, proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 3. 6. 2016 sp. zn. 4 KVZ 16/2016, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 8. 2016 se navrhovatelé domáhali zrušení shora uvedeného rozhodnutí z důvodu údajného porušení základních práv a svobod. Ústavní stížnost nebyla odůvodněna a nesplňovala ani další formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Neobsahovala pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů (§ 34 odst. 1), nebyla k ní připojena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6) a navrhovatelé nebyli zastoupeni advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu. K zákonným náležitostem návrhu se vyjádřili tak, že budou doplněny do jednoho týdne od doručení ústavní stížnosti Ústavnímu soudu.

Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, byli navrhovatelé (jakož i domnělý advokát) přípisem Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2017 vyzváni k odstranění vad podání, k čemuž jim byla stanovena lhůta 5 dnů od doručení výzvy. Současně byli poučeni, že v případě neodstranění vad bude návrh odmítnut. Stěžovatelům byla písemnost doručena fikcí dne 2. 3. a 3. 3. 2017, domnělému advokátovi pak doručena do datové schránky dne 17. 2. 2017. Dne 22. 2. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena písemnost nazvaná "Doplnění ústavní stížnosti", která však neobsahovala odstranění všech vytýkaných vad, zejména nebyla přiložena plná moc ani napadené rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud považoval svůj postup vůči stěžovatelům za vstřícný a vyčerpávající, a s ohledem na to, že ani přesto nebyl návrh ve stanovené lhůtě doplněn, nezbylo mu než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh usnesením odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2017

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.