II. ÚS 2638/13
II.ÚS 2638/13 ze dne 14. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem v právní věci stěžovatele Pavla Marchfelda, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 27. 8. 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele, v němž brojil proti postupu Městského soudu v Brně ve věci jeho návrhu na náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel přípisem ze dne 3. 9. 2013 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Výzvu se stěžovateli napoprvé nepodařilo doručit, a proto byl dne 25. 9. 2013 o součinnost požádán pan Jaroslav Štefl, sociální kurátor, který výzvu stěžovateli oproti jeho podpisu předal. Jelikož na příslušné doručence absentuje datum, kdy stěžovatel výzvu obdržel, Ústavní soud pro účely posouzení běhu lhůty vycházel z data, kdy byla stěžovatelem podepsaná doručenka vrácena Ústavnímu soudu, tj. dne 8. 10. 2013. Stanovená třicetidenní lhůta pak marně uplynula dnem 7. 11. 2013, a to aniž by stěžovatel vytčené vady podání odstranil či sdělil, že by podnikl kroky nutné k jejich odstranění, o nichž byl výzvou informován. Neučinil tak ani později, tj. do dne vydání tohoto rozhodnutí.

Ústavnímu soudu s ohledem na výše uvedené proto nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2013

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.