II. ÚS 2615/16
II.ÚS 2615/16 ze dne 3. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Miroslava Košaře, t. č. ve Vazební věznici v Litoměřicích, PS 79, Litoměřice, proti usnesení Okresního soudu v Lounech ze dne 22. 1. 2016 č. j. 0 Nt 203/2016-11, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 5. 8. 2016 se navrhovatel domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí o vazbě z důvodu údajného porušení základních práv a svobod. Podání navrhovatele však nesplňovalo formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Neobsahovalo pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů (§ 34 odst. 1), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu.

Navrhovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 24. 8. 2016 vyzván k odstranění vad podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že v případě neodstranění vad bude jeho návrh odmítnut. Na základě žádosti stěžovatele ze dne 11. 9. 2016 byla stěžovateli doručena předmětná výzva opakovaně, a to přípisem ze dne 21. 9. 2016. Lhůta k odstranění vad byla opět stanovena na 30 dnů. Dne 13. 10. 2016 obdržel Ústavní soud žádost stěžovatele o prodloužení stanovené lhůty s tím, že požádal ČAK o určení advokáta. Dne 24. 1. 2017 Ústavní soud na základě informací od ČAK učinil dotaz na advokáta Mgr. Vlastimila Loučka, zda ve věci předmětné ústavní stížnosti stěžovatele zastupuje, a v případě, že tomu tak je, aby odstranil vytýkané vady návrhu ve lhůtě do 5 dnů. Stěžovateli zaslal Ústavní soud uvedenou výzvu na vědomí do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že výzva byla doručena datovou schránkou advokátovi dne 25. 1. 2017 a stěžovateli do vlastních rukou dne 26. 1. 2017, považoval Ústavní soud svůj postup za vyčerpávající a s ohledem na to, že podání nebylo v posledně stanovené lhůtě doplněno, nezbylo mu než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh usnesením odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2017

Ludvík David, v. r. soudce zpravodaj



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.