II. ÚS 2598/13
II.ÚS 2598/13 ze dne 9. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma, soudce Stanislava Balíka a soudce Jaroslava Fenyka ve věci ústavní stížnosti Mgr. Miroslava Molla, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 26 Cdo 1009/2013-561 ze dne 28. května 2013 takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného soudního rozhodnutí, jímž mělo být porušeno jeho právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod.
Podáním ze dne 8. 9. 2013, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 10. 9. 2013, vzal stěžovatel ústavní stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět. Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Protože tato podmínka byla v posuzované věci splněna, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 2598/13 zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 9. října 2013

Jiří Nykodým, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.