II. ÚS 2560/09
II.ÚS 2560/09 ze dne 29. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu stěžovatele B. S., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Návrh stěžovatele byl Ústavnímu soudu doručen dne 30. 9. 2009.

Po zjištění, že návrh nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem dne 22. 2. 2010 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut. Výzvu převzal stěžovatel dle doručenky osobně dne 23. 2. 2010.
Vzhledem k tomu, že určená lhůta skončila dnem 15. 3. 2010 a stěžovatel vytýkané vady návrhu neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. března 2010

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.