II. ÚS 2546/13
II.ÚS 2546/13 ze dne 12. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem v právní věci stěžovatele P. B., t. č. Věznice Bělušice, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 3 To 429/2013-307 ze dne 18. 7. 2013, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 20. 8. 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele, jehož prostřednictvím se domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, domnívaje se, že "napadené usnesení není správné ani spravedlivé".
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel přípisem ze dne 26. 9. 2013 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Výzvu stěžovatel obdržel oproti podpisu dne 1. 10. 2013, avšak vytčené vady podání ve lhůtě k tomu stanovené, která marně uplynula již dne 31. 10. 2013, neodstranil a nesdělil ani, že by podnikl kroky nutné k jejich odstranění, o nichž byl výzvou informován. Neučinil tak ani později, tj. do dne vydání tohoto rozhodnutí.

Ústavnímu soudu s ohledem na výše uvedené proto nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2013

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.