II. ÚS 248/10
II.ÚS 248/10 ze dne 13. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele T. T., o návrhu ze dne 25. 1. 2010, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 1. 2010, stěžovatel napadl postup orgánů činných v trestní řízení v jeho trestní věci, a to od okamžiku zadržení jeho osoby až po vydání odsuzujících rozhodnutí. Uvádí, že byl nezákonně obviněn ze spáchání závažných trestných činů, přičemž byla opakovaně porušována jeho ústavní práva, včetně práva na obhajobu a práva na tlumočníka. Poukazuje na nezákonnou vazbu, o níž nebyly informovány příslušné orgány ani jeho rodinní příslušníci, na nezákonný pobyt v psychiatrické léčebně i na vady soudního řízení. Navrhuje, aby byly zrušeny odsuzující rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze, zastaveno týrání jeho osoby a ponižování lidské důstojnosti ve věznici, v níž vykonává trest odnětí svobody, a aby bylo obnoveno jeho sociální a ekonomické postavení na bývalou úroveň před zadržením.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 5. 2. 2010 vyzval k odstranění jeho vad (upozornil ho zejména na nutnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a poučil ho, jakým způsobem si může advokáta opatřit). K tomu mu určil lhůtu 30 dnů, běžící od doručení výzvy. Současně jej poučil o následcích spojených s nesplněním výzvy. Přípis Ústavního soudu byl stěžovateli doručen dne 10. 2. 2010. Ve stanovené lhůtě však vady podání neodstranil ani na výzvu Ústavního soudu nijak nereagoval. Návrh tak není před Ústavním soudem projednatelný.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť nebyly odstraněny jeho vady ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2010

Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.