II. ÚS 2451/12
II.ÚS 2451/12 ze dne 23. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti M. M., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č. j. 36 Co 131/2012-27 ze dne 22. května 2012, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, jako účastníka řízení, a obchodní společnosti ZANA invest a. s., se sídlem Ukrajinská 728/2, Praha, jako vedlejší účastnice řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 27. června 2012 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí.
2. Podání evidentně nebylo sepsáno advokátem, ani k němu nebyla přiložena plná moc zmocněnému advokátovi. V ústavní stížnosti není vůbec tvrzeno, jaké ústavně zaručené základní právo stěžovatele mělo být porušeno, čím konkrétně, a čeho se stěžovatel domáhá. Podání ani nebylo předloženo v dostatečném počtu stejnopisů.

3. Proto byl stěžovatel dopisem ze dne 3. července 2012 vyzván k odstranění uvedených vad ústavní stížnosti ve třicetidenní lhůtě s upozorněním, že pokud v uvedené lhůtě nebudou vady odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta. Takto stanovená lhůta však marně uplynula dne 10. srpna 2012.

4. Protože ústavní stížnost není věcně projednatelná a stěžovatel přes výzvu neodstranil ve stanovené lhůtě vady bránící jejímu projednání, byla ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2012

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.