II. ÚS 2420/09
II.ÚS 2420/09 ze dne 23. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu Ing. A. K., CSc., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře ze dne 18. 6. 2009 č. j. 15 Co 375/2009-83, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo vadami (např. pro řízení před Ústavním soudem nebyl stěžovatel zastoupen advokátem -§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).
K odstranění nedostatků svého podání (včetně absence povinného zastoupení advokátem) byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 19. 10. 2009, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 21 dnů, bude návrh odmítnut. Navrhovatel byl rovněž náležitě poučen, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízenípřed Ústavním soudem obsahovat a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Mimo jiné bylo ve výzvě stěžovateli zdůrazněno, že již ústavní stížnost musí být sepsána advokátem aže zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci Ústavním soudem.

Dne 29. 10. 2009 obdržel Ústavní soud přípis stěžovatele, jímž však vytýkané vady podání odstraněny nebyly. Soudcovská lhůta určená k odstranění nedostatků podání tak marně uplynula, neboť je stěžovatel přes poučení o možných následcích neodstranil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil,Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2009

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.