II. ÚS 2390/13
II.ÚS 2390/13 ze dne 25. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu Zlatuše Petříkové, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
1. Stěžovatelka podala dne 2. srpna 2013 k poštovní přepravě návrh, z nějž není zřejmé, čeho se týká a co sleduje, tedy jaké základní právo nebo svoboda měly být porušeny a čím konkrétně, a čeho se v souvislosti s tím stěžovatelka domáhá. Tento návrh nebyl evidentně sepsán advokátem ani k němu nebyla přiložena plná moc zmocněného advokáta. Návrh nebyl předložen ani v dostatečném počtu stejnopisů. Proto byla stěžovatelka vyzvána k odstranění těchto vad v dodatečné třicetidenní lhůtě. Současně s ohledem na obsah návrhu byla stěžovatelka upozorněna na to, že Ústavní soud není kompetentní ustanovovat zástupce pro řízení před Ústavním soudem s tím, že pokud se nemůže domoci služeb advokáta, tak se může obrátit na Českou advokátní komoru s žádostí, aby jí byl advokát určen. Konečně byla stěžovatelka upozorněna, že pokud nebudou vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

2. Stěžovatelka sice na výzvu Ústavního soudu reagovala podáním ze dne 23. srpna 2013, ale žádnou z vytknutých vad jím neodstranila. Dotazem na Českou advokátní komoru bylo zjištěno, že se na ni žadatelka se žádostí o určení advokáta obrátila naposledy v roce 2011, tedy nikoliv v souvislosti s tímto návrhem. Lze proto uzavřít, že lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula 23. září 2013.

3. S ohledem na výše uvedené tedy Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl pro neodstranění vad ve stanovené lhůtě, tedy podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. září 2013

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.