II. ÚS 2372/13
II.ÚS 2372/13 ze dne 25. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem o ústavní stížnosti Ivana Uličného, proti postupu soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad se sídlem Seifertova 455/17, Praha 3, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 2. 8. 2013, stěžovatel napadá postup v záhlaví jmenované soudní exekutorky v exekučním řízení, které je dle jeho názoru plné nejasností a neslučuje se s dobrými mravy.
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 82/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 9. 8. 2013 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Současně byl upozorněn na následky neodstranění vytčených vad. Přestože výzvu Ústavního soudu stěžovatel obdržel dne 12. 8. 2013, ve stanovené lhůtě na ni nijak nereagoval.

Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že v určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. září 2013

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.