II. ÚS 2357/16
II.ÚS 2357/16 ze dne 5. 6. 2017

K interpretaci § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. (Jízda nevidomého načerno)

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Jiřím Zemánkem o opravě výroku I. nálezu Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2017 sp. zn. II. ÚS 2357/16 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P., zastoupeného JUDr. Miroslavem Jirákem, advokátem, AK se sídlem v Kladně, Saskova 1961, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. dubna 2016 č. j. 29 Co 115/2016-145, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení, takto:
Výrok I. nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2357/16 ze dne 18. dubna 2017 se opravuje tak, že číslo jednací rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. dubna 2016 správně zní "29 Co 115/2016-145".
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

Vzhledem k tomu, že ve výroku I. předmětného nálezu byla zjištěna zřejmá nesprávnost v označení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. dubna 2016, rozhodl Ústavní soud usnesením tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. června 2017

Jiří Zemánek, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.