II. ÚS 234/05
II.ÚS 234/05 ze dne 16. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci návrhu stěžovatele B. B., advokátem nezastoupeného, směřující proti blíže neurčenému zásahu, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 21. dubna 2005 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele označené jako "Stížnost proti usnesení zastupitelstva Úřadu města Pardubice v části přidělení bytu". Text podání naznačuje, že příčinou tohoto jeho postupu je neúspěšná žádost o přidělení bytu, s níž se obrátil na bytový odbor Magistrátu města Pardubice. Důvodem odmítnutí přidělit byt měla být podle stěžovatele skutečnost, že je osobou soudně trestanou. Něco takového by však podle stěžovatele nemělo být ve státě, kde platí Listina základních práv a svobod, možné.

Soudce zpravodaj upozornil v přípise ze dne 29. 4. 2005 stěžovatele na obligatorní zastoupení advokátem a sdělil kontakt na Českou advokátní komoru, kam se mohl obrátit se žádostí o pomoc v tomto směru. Poučil jej dále, jakým způsobem je nutné návrh opravit, aby vyhovoval formálním požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Na základě informace sdělené stěžovatelem byl přípis zaslán do věznice v Příbrami, kde byl stěžovatel toho času ve výkonu trestu.

Na tuto prvou výzvu stěžovatel odpověděl dne 18. 5. 2005 tak, že není coby osoba sociálně slabá schopen si pomoc advokáta obstarat, a proto žádá o "vrácení stížnosti" včetně připojených příloh. Vzhledem k nejednoznačnému obsahu vyzval soudce zpravodaj stěžovatele k upřesnění, zda má jeho podání doručené Ústavnímu soudu dne 18. 5. 2005 chápat jako zpětvzetí návrhu na zahájení řízení či nikoliv. Výzva se vrátila z věznice jako nedoručená s tím, že stěžovateli byl výkon trestu ze zdravotních důvodů přerušen. Ze stejného důvodu se vrátila nedoručená i opakovaná výzva ze dne 29. 6. 2005. Tatáž výzva datovaná dnem 7. 12. 2005 se vrátila jako nedoručená s poznámkou, že stěžovatel byl propuštěn z výkonu trestu.

Soudce zpravodaj proto obeslal stěžovatele na adresu trvalého pobytu, kterou uvedl v návrhu na zahájení řízení. Pošta vrátila soudu přípis jako nedoručený dne 10. 12. 2006 s poznámkou, že zásilka nebyla vyžádána. Ze zprávy doručovatele vyplývá, že k uložení došlo dne 24. 1. 2006. Soudce zpravodaj vychází dle § 50c odst. 4 občanského soudního řádu z fikce, že výzva byla doručena dne 3. 2. 2006.

Protože stěžovatel ve stanovené lhůtě nesdělil, zda svým podáním ze dne 15. 5. 2005 vzal návrh zpět, ani neodstranil jeho vytčené vady, postupoval soudce zpravodaj v intencích prvé výzvy ze dne 29. 4. 2005 a návrh stěžovatele odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. února 2006

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.