II. ÚS 2280/09
II.ÚS 2280/09 ze dne 20. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti I. K., proti rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově ve věci sp. zn. 17 Nc 3522/2006 a proti postupu soudních exekutorů a proti postupu Ministerstva spravedlnosti, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatel svým návrhem, jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 27. 8. 2009, brojil proti shora uvedenému rozhodnutí, stejně jako proti postupu v ústavní stížnosti uvedených exekutorů a proti postupu Ministerstva spravedlnosti, jež se danou věcí zabývalo.
Protože stěžovatelův návrh nesplňoval formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 29. 9. 2009 (doručeným dne 1. 10. 2009) vyzván k odstranění vad podání. Rovněž byl upozorněn na následky spojené s marným uplynutím lhůty určené pro odstranění vytknutých vad. K odstranění vad podání byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů, jež marně uplynula dne 3. 11. 2009.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě vady stěžovatelova návrhu nebyly odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo než návrh dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2009

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.