II. ÚS 2267/09
II.ÚS 2267/09 ze dne 19. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti P. K. a V. K., proti postupu a rozhodnutí Okresního soudu v Benešově ve věci sp. zn. 11 C 142/2008 a sp. zn. 7 Nc 7789/2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatelé svým návrhem, jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 26. 8. 2009, podali "trestní oznámení a ústavní stížnost" na postup Okresního soudu v Benešově ve shora uvedených řízeních.
Protože návrh stěžovatelů nesplňoval formální (ani obsahové) náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byli stěžovatelé přípisy ze dne 18. 9. 2009 vyzváni k odstranění vad podání. Rovněž byli upozorněni na následky spojené s marným uplynutím lhůty určené pro odstranění vytknutých vad. K odstranění vad podání byla stěžovatelům stanovena lhůta 30 dnů, jenž marně uplynula dne 5. 11. 2009.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě vady projednávaného návrhu nebyly odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo než návrh dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2009

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.