II. ÚS 2230/16
II.ÚS 2230/16 ze dne 11. 7. 2017

K interpretaci ust. § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.; nemožnost vedení exekuce za protiprávní jednání, kterého se osoba nemohla dopustit (Jízda nevidomého načerno)

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Ludvíka Davida a Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P., zastoupeného JUDr. Miroslavem Jirákem, advokátem se sídlem v Kladně, Saskova 1961, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 4. 2016, č. j. 55 Co 111/2016-107, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení, takto:
I. Stěžovateli se podle § 62 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přiznává náhrada nákladů řízení.

II. Městskému soudu v Praze se ukládá, aby stěžovateli nahradil náklady řízení před Ústavním soudem ve výši 8 228 Kč, a to do 30 dnů od doručení tohoto usnesení, k rukám právního zástupce stěžovatele.
Odůvodnění:

1. Nálezem ze dne 1. listopadu 2016 sp. zn. II. ÚS 2230/16 Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil napadené usnesení Městského soudu v Praze pro porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a vlastnické právo podle čl. 11 Listiny.
2. Podle § 62 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud v odůvodněných případech podle výsledků řízení uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení.

3. V dané věci stěžovatel tento svůj nárok dne 26. 5. 2017 uplatnil, a protože Ústavní soud shledal, že se o výše popsaný případ jedná, přiznal stěžovateli náhradu nákladů řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel je nevidomý, držitel průkazu ZTP/P, existenčně závislý na sociálních dávkách; jeho ústavní stížnost byla navíc podána poprávu.

4. Stěžovateli byla přiznána částka ve výši 8.228 Kč představující náhradu za dva úkony právní služby podle ustanovení § 7 bod 5 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. e) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "AT") po 3100 Kč, ve spojení s § 11 písm. a) a d) AT, dále náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 3 AT (300+300 Kč), to vše navýšené podle § 14a odst. 1 AT o 21 % DPH (tedy 6800 X 1,21). K zaplacení náhrady nákladů řízení určil Ústavní soud přiměřenou lhůtu 30 dnů od doručení tohoto usnesení k rukám právního zástupce stěžovatele.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. července 2017

Jiří Zemánek v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.