II. ÚS 2203/13
II.ÚS 2203/13 ze dne 25. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu stěžovatele L. B., advokátem nezastoupeného, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 17. 7. 2013 rukou psaný přípis na samé hranici srozumitelnosti, který stěžovatel pravděpodobně mínil jako ústavní stížnost proti některému z připojených rozhodnutí.
Podání neodpovídalo požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou na ústavní stížnost kladeny. Stěžovatel především nepodal návrh prostřednictvím advokáta a Ústavnímu soudu nedoložil, že by jej v řízení advokát zastupoval, jak to bezpodmínečně vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Krom toho návrh vykazoval i řadu dalších formálních nedostatků. Soudce zpravodaj jej proto vyzval dopisem ze dne 24. července 2013 k odstranění vad ve stanovené čtyřicetidenní lhůtě. Stěžovateli se dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy. Přílohou výzvy byl též stručný přehled nezbytných náležitostí ústavní stížnosti, jakož i poučení o tom, že o určení advokáta k poskytnutí právní služby lze žádat Českou advokátní komoru; kontakt na ni byl uveden v přehledu.

Jak vyplývá z údajů na doručence, převzal stěžovatel výzvu dne 1. srpna 2013. Na výzvu však ve stanovené lhůtě, resp. do vydání rozhodnutí, nijak nereagoval. Vytčené vady tak nezhojil, poskytnutá lhůta proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu již zmíněného poučení.

Soudce zpravodaj s ohledem na uvedené skutečnosti návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. září 2013

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.