II. ÚS 2163/13
II.ÚS 2163/13 ze dne 3. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M. P., t. č. ve věznici Hradec Králové, P.O.BOX 62, proti postupu Krajského soudu v Hradci Králové v řízení vedeném pod sp. zn. 4 T 14/2012, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 12. 7. 2013, stěžovatelka brojí proti postupu Krajského soudu v Hradci Králové v řízení vedeném pod sp. zn. 4 T14/2012, konkrétně při jednáních dne 1. 3. 2013 a 9. 7. 2013, a žádá, aby byl její případ prošetřen.
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 82/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelka byla přípisem ze dne 17. 7. 2013 vyzvána k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů. Zejména byla poučena o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. Současně byla upozorněna na následky neodstranění vytčených vad. Přestože výzvu Ústavního soudu obdržela dne 19. 7. 2013, ve stanovené lhůtě na ni nijak nereagovala.

Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že v určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. září 2013

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.