II. ÚS 2129/12
II.ÚS 2129/12 ze dne 24. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci návrhu Z. B., na zrušení řady soudních rozhodnutí a přiznání odškodnění ve formě peněžitého plnění takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 8. června 2012 došel Ústavnímu soudu návrh stěžovatele na přezkum celé řady soudních rozhodnutí, na přikázání obecnému soudu, aby stěžovateli zaslal stěžovatelem vymíněné dokumenty, jakož i na přiznání peněžitého plnění ve výši 9 000 000 EUR. Jelikož návrh na zahájení řízení nesplňoval požadavky kladené na něj zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, když stěžovatel nebyl právně zastoupen, byl stěžovatel vyrozuměn výzvou (přípisem) ze dne 20. června 2012 o tom, aby odstranil vady svého návrhu ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení této výzvy s poučením, že jinak Ústavní soud návrh odmítne.
Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 3. července 2012. Dvacetidenní lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu počala běžet dnem následujícím po dni doručení, a sice 4. července 2012 (§ 57 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn), a vypršela dnem 24. července 2012. Stěžovatel dosud vady neodstranil, tedy nepředložil plnou moc prokazující právní vztah zastoupení a návrh sepsaný advokátem. Stěžovatel však současně ani nepodal žádost o prodloužení lhůty k odstranění těchto vad, ani nesdělil, jaké vážné důvody mu brání v realizaci této povinnosti. Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 24. července 2012

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.