II. ÚS 2119/09
II.ÚS 2119/09 ze dne 3. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatelky S. S., o ústavní stížnosti ze dne 10. 8. 2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatelka se podáními, doručenými dne 11. 8. 2009, 14. 8. 2009 a 18. 8. 2009, obrátila na Ústavní soud se žádostí o "důkladné prošetření a znovu obnovení řízení soudního řízení ve Vyškově", a to ve věci určení výživného pro manželku, a dále ve věci rozvodu vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 11 C 340/2004 a ve věci rozdělení společného jmění manželů vedené u téhož soudu pod sp. zn. 11 C 170/2005. Posledně jmenovaná žádost byla spojena se stížností na právního zástupce, který jí byl v této věci ustanoven.
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka přípisem ze dne 16. 9. 2009 vyzvána k odstranění jejích vad ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude její návrh odmítnut. Navrhovatelka byla též informována, že má v případě potíží s obstaráním právního zastoupení možnost obrátit se na Českou advokátní komoru.

Výzvu stěžovatelka obdržela oproti podpisu dne 18. 9. 2009, avšak vytčené vady podání ve lhůtě k tomu stanovené neodstranila a nesdělila ani, že by podnikla kroky nutné k jejich odstranění, o nichž byla výzvou informována. Dne 19. 10. 2009 tak marně uplynula lhůta k odstranění vad podání.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2009

Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.