II. ÚS 2118/17
II.ÚS 2118/17 ze dne 7. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatelky Terezie Regnardové, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, č. j. 22 Nd 119/2017-77, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 7. 7. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako "ústavní stížnost", kterým stěžovatelka upozorňuje na v záhlaví označené usnesení Nejvyššího soudu, kterým bylo rozhodnuto o tom, že se věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 8 C 114/2015 nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1. V dalším stěžovatelka popisuje svůj špatný zdravotní stav, způsobený těžkým pracovním úrazem v Třineckých železárnách, a uvádí, že žádá o obnovení zákonné výplaty ztráty na výdělku s doživotní rentou.
Předmětné podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), zejména z něj nebylo dostatečně patrno, čeho se vlastně navrhovatelka v tomto řízení domáhá, a pro řízení před Ústavním soudem nebyla zastoupena advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

K odstranění těchto nedostatků podání byla navrhovatelka vyzvána přípisem, jí doručeným dne 11. 7. 2017, v němž byla též upozorněna, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, jakými nedostatky oproti tomu trpí a jak je možno požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem s výslovným poučením, že zákon neumožňuje Ústavnímu soudu navrhovateli advokáta ustanovit.

Na tuto výzvu stěžovatelka nijak nereagovala. Ústavní soud proto konstatuje, že navrhovatelka vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranila, když lhůta k odstranění vad ústavní stížnosti marně uplynula již dne 31. 7. 2017.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2017

Vojtěch Šimíček v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.