II. ÚS 21/05
II.ÚS 21/05 ze dne 30. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v neveřejném jednání soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Nykodýmem ve věci ústavní stížnosti F. O., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. prosince 2004, č. j. 7 A 159/2002-63, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 11. ledna 2005 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, označené jako návrh ústavní stížnosti, které směřovalo proti shora označenému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Navrhovatel nebyl právně zastoupen. Právní zastoupení považoval za splněné konstatováním, že zmocňuje JUDr. Pavla Babáčka, se sídlem Brno, Vranovská 21, kterého má Ústavní soud nadále kontaktovat, aniž však doložil plnou moc, kterou by zmocnil tohoto advokáta k zastupování před Ústavním soudem.

S ohledem na charakter podání byl navrhovatel dopisem ze dne 19. ledna 2005 vyzván k odstranění vad podání. Zejména byl upozorněn na nutnost právního zastoupení dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), které musí být doloženo řádnou plnou mocí. Dále byl vyzván k doručení kopie napadeného rozhodnutí (§ 72 odst. 6 zákona). K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů ode dne doručení dopisu. Současně dopis obsahoval poučení, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Dne 20. ledna 2005 byla Ústavnímu soudu doručena reakce stěžovatele na sdělení Ústavního soudu o zaregistrování jeho podání, ve kterém byl vyrozuměn, v jakém složení o něm bude rozhodovat senát Ústavního soudu, bude-li jeho věc způsobilá projednání.

Dne 31. ledna 2005 bylo Ústavnímu soudu doručeno další sdělení stěžovatele, ve kterém uvedl, že výzva k odstranění vad mu byla doručena dne 28. ledna 2005 a že nechápe, proč je kontaktován on, když ve věci doplnění nezbytných náležitostí ústavní stížnosti měl být obeslán již dříve označený advokát Pavel Babáček.

Uvedeným přípisem však vady podání nebyly odstraněny, lhůta k jejich odstranění marně uplynula dne 17. 2. 2005.

Přesto však Ústavní soud poskytl navrhovateli ještě jednu možnost uvedené vady návrhu odstranit, a to přípisem ze dne 2. března 2005, doručeným dne 7. 3. 2005; navrhovatel byl také tentokrát poučen o následcích nesplnění povinností, uložených mu touto opakovanou výzvou.

Na výzvu Ústavního soudu reagoval navrhovatel obhroublým sdělením, že je zastoupen dr. Babáčkem, jak již dříve soudu psal, a že je nemocen a nepřeje si být ze strany soudu "obtěžován lhůtami". K chybějící kopii napadeného rozhodnutí uvedl pouze tolik, že jemu samotnému ji soud nedoručil.

Poté následovaly další přípisy stěžovatele, postupně doručované Ústavnímu soudu dne 15. března 2005, 22. března 2005, 23. března 2005, a ještě po stanovené soudcovské lhůtě dne 30. března 2005 (k poštovní přepravě předán dne 29. března 2005). Obsah korespondence ovšem pokynům soudu, uvedeným v citované výzvě, neodpovídá. Ke svým dopisům dále stěžovatel připojil několik rozhodnutí soudů (usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 3. 2005, č. j. Ul1/2005-41, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2005, 24 C 14/2003-29, usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 9. 3. 2005, č. j. 7 Nc 115/2005-6, a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 4. 2004, č. j. 1 Co 112/2003-45), u nichž soudce zpravodaj neshledal jakoukoliv souvislost s řízením o této ústavní stížnosti a ani sám stěžovatel jejich předložení nijak nezdůvodňuje.

Stejně jako v případě prvé výzvy tak navrhovatel ani tentokrát vytýkané nedostatky podání ve dvacetidenní, a tedy dostatečně dlouhé, lhůtě neodstranil, když zejména nebyl schopen předložit soudu plnou moc udělenou advokátovi. Lhůta uplynula marně dne 27. března 2005.

Vzhledem k uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než podání navrhovatele odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 30. března 2005

JUDr. Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.