II. ÚS 2076/12
II.ÚS 2076/12 ze dne 19. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti Š. Č., proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, č. j. 60 Co 335/2010-191 ze dne 18. listopadu 2010 a rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č. j. 36 C 45/2010-139 ze dne 18. května 2010, za účasti 1) Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně a 2) Okresního soudu ve Zlíně, jako účastníků řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 4. června 2012 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí.
2. Ještě předtím, než se Ústavní soud může zabývat ústavní stížností věcně, je vždy povinen přezkoumat, zda jsou splněny zákonné požadavky projednatelnosti.

3. Z tvrzení stěžovatele a z vyžádaného sdělení Okresního soudu ve Zlíně vyplývá, že stěžovateli byl v daném řízení na jeho žádost ustanoven jako zástupce advokát Mgr. P. G. Stěžovatelem napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo v souladu s § 50b odst. 1 občanského soudního řádu doručeno jen tomuto zástupci stěžovatele, a to dne 27. prosince 2010.

4. Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě šedesáti dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Protože posledním procesním prostředkem k ochraně zájmů, kterého stěžovatel využil, bylo odvolání, lhůta k podání ústavní stížnosti proti napadeným rozhodnutím marně uplynula dne 25. února 2011. Pokud stěžovatel uvádí, že ustanovený advokát v souvislosti s informováním stěžovatele o doručení napadeného rozhodnutí postupoval vadně, tak ze stěžovatelem uváděných tvrzení nevyplývá, že by postup advokáta přičítal k tíži obecným soudům. Ani Ústavní soud neshledává důvod, proč by stěžovatelem vytýkaný postup ustanoveného advokáta měl být v posuzovaném případě přičítán obecným soudům. Lze tedy uzavřít, že ústavní stížnost byla podána opožděně.

5. Proto Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, aniž by stěžovatele vyzýval k odstranění dalších vad ústavní stížnosti (absence zastoupení, absence ústavněprávní argumentace, absence kopií napadených rozhodnutí, nedostatečný počet stejnopisů), ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona, coby podanou po lhůtě stanovené zákonem pro její podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 2012

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.