II. ÚS 2036/17
II.ÚS 2036/17 ze dne 7. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatelky Soni Mackové, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, č. j. 21 Cdo 426/2017-278, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 30. 6. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena blanketní ústavní stížnost, kterou navrhovatelka brojí proti v záhlaví označenému usnesení Nejvyššího soudu s tím, že ji odůvodní ve lhůtě do 14 dnů, což však neučinila.
Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), zejména z něj nebylo dostatečně patrno, čeho se vlastně navrhovatelka v tomto řízení domáhá a z jakých důvodů, a pro řízení před Ústavním soudem nebyla zastoupena advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

K odstranění procesních a obsahových nedostatků podání byla navrhovatelka vyzvána přípisem, jí doručeným dne 12. 7. 2017, v němž byla též upozorněna, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Na tuto výzvu však navrhovatelka nijak nezareagovala.

Ústavní soud proto konstatuje, že navrhovatelka vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranila, přičemž lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula již dne 1. 8. 2017.

Proto byl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh odmítnut.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2017

Vojtěch Šimíček v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.