II. ÚS 2032/12
II.ÚS 2032/12 ze dne 4. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 4. září 2012 ve věci navrhovatele D. H., o jeho stížnosti na postup Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci sp. zn. 3 T 19/2008, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel, který ve svém podání ze dne 30. května 2012 označeném jako ústavní stížnost poukazoval na, dle jeho názoru, nesprávný postup výše označeného soudu, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. tak, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel obdržel výzvu dne 15. 6. 2012, vady návrhu neodstranil, zejména nepředložil listinu osvědčující jeho zastoupení advokátem pro řízení před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1 výše citovaného zákona o Ústavním soudu). Dne 12. 8. 2012 sice sdělil, že jej bude zastupovat Mgr. J. S., jemu udělenou a advokátem přijatou plnou moc však ke sp. zn. II. ÚS 2032/12 nezaslal.

Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro neodstranění vad návrhu odmítnut. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. září 2012

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.