II. ÚS 199/17
II.ÚS 199/17 ze dne 13. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o podání navrhovatele I.T., t. č. Věznice Valdice, 507 11 Valdice, bez právního zastoupení, ve věci exekuce nařízené usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 2. listopadu 2007, č. j. 8 Nc 5445/2007-5, a nyní prováděné Mgr. Jaroslavem Homolou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Brno - město pod sp. zn. 030 Ex 21926/13, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Podáním označeným jako "stížnost na porušení ústavních práv...", kterou Ústavní soud obdržel dne 20. ledna 2017, navrhovatel brojil proti exekuci vedené na jeho majetek. Poukázal na to, že exekuce byla zčásti zastavena z důvodu promlčení pohledávky přiznané oprávněnému platebním výměrem, nicméně ve vztahu k vymáhanému penále exekuce nadále probíhá, s čímž navrhovatel nesouhlasí. Navrhovatel si je vědom povinného zastoupení pro řízení před Ústavním soudem, a proto požádal o stanovení lhůty pro odstranění vad a zajištění právního zástupce. V přípise ze dne 29. ledna 2017, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 1. února 2017 (tedy ještě před zasláním výzvy k odstranění vad podání) navrhovatel dále uvedl, že momentálně (zřejmě do konce února 2017) je hospitalizován ve vězeňské nemocnici v Brně - Bohunicích, a proto požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad s tím, že okamžitě po propuštění z nemocnice začne obstarávat přes Českou advokátní komoru právní zastoupení.
2. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem ze dne 14. února 2017 adresovaným původně do Věznice Brno - Bohunice, který však byl navrhovateli doručen ve Věznici Valdice dne 22. února 2017, k odstranění vad podání s tím, že mu i s ohledem na jím uváděné skutečnosti (pobyt v nemocnici) stanovil lhůtu pro odstranění vad v trvání 45 dnů. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

3. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula (nejpozději v pondělí 10. dubna 2017) a navrhovatel k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranil. Lhůtu stanovenou k odstranění vad přitom Ústavní soud považuje za dostačující, když od data doručení jeho prvního podání na Ústavní soud po vydání rozhodnutí uplynuly téměř 3 měsíce. Nelze přitom přehlédnout, že navrhovatel si byl od samého počátku dobře vědom povinnosti právního zastoupení. Současně je evidentní, že v době doručování výzvy již byl propuštěn z nemocnice a měl tak dostatek času, aby mohl činit kroky k odstranění vad podání.

4. Z výše uvedených důvodů soudce zpravodaj podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podání navrhovatele mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2017

Jiří Zemánek, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.