II. ÚS 1985/17
II.ÚS 1985/17 ze dne 23. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatele Michala Šarišského, t. č. ve Vazební věznici Litoměřice, P.O.BOX 79, proti usnesení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování, Oddělení hospodářské kriminality 1. oddělení, Územní odbor Chomutov, ze dne 25. 4. 2017 č. j. KRPU-87446-33TČ-2017-040371, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí. Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda ústavní stížnost splňuje všechny procesní podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

2. Ústavní stížnost zaslaná stěžovatelem nesplňovala formální náležitosti. Stěžovatele nezastupoval advokát ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu. Dne 12. 7. 2017 proto Ústavní soud písemně vyzval stěžovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva obsahovala upozornění, že pokud stěžovatel vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, Ústavní soud návrh odmítne. Výzva také obsahovala poučení o možnosti podat u České advokátní komory žádost o určení advokáta.

3. Výzva byla stěžovateli doručena dne 14. 7. 2017. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí však stěžovatel vady neodstranil a na výzvu nijak nereagoval, přestože ho Ústavní soud o následcích neodstranění vad podání poučil.
4. Stěžovatelem zaslané podání proto stále nesplňuje náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, protože stěžovatele v této věci nezastupuje advokát. Stěžovatel tuto vadu návrhu přes řádné poučení a poskytnutí dostatečně dlouhé lhůty k nápravě neodstranil. Proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2017

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.