II. ÚS 1964/12
II.ÚS 1964/12 ze dne 26. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky M. N., proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání ve věci sp. zn. 8 C 11/2011, 6 C 11/2011, 3 EXE 1849/2011, 77 EX 5827/11 bez bližšího označení soudu, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatelka podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 25. května 2012 brojila proti výše označeným rozhodnutím o zamítnutí odvolání a tvrdila, že exekuce byla exekutorem odprodána třetí osobě před soudním jednáním, a to v rozporu se zákonem. Dále se stěžovatelka cítila dotčena postupem soudu, který ji připravil o její práva, neboť nemohla v soudním řízení uplatnit svoji obranu proti nařízení exekuce na základě neexistující pohledávky. Soud nevyhověl jejímu odvolání ani v dalším řízení, kde má stěžovatelka hradit částku 62 tisíc. Kč několikrát převyšující původní pohledávku 500 Kč, čímž došlo k zásahu do jejích práv. Stěžovatelka poukázala na svoji tíživou sociální situaci a sdělila, že požádala advokátní komoru o určení advokáta pro řízení před Ústavním soudem.
Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny všechny formální předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a dospěl k závěru, že tomu tak není. Dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem o Ústavním soudu (§ 30 odst. 1), byly stěžovatelce jeho formální vady vytknuty a současně jí byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trvání 20 dnů. Stěžovatelka byla současně poučena, že pro zastupování v řízení před Ústavním soudem lze požádat Českou advokátní komoru na adrese ČAK - pobočka Brno, Kleinův palác, Nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno, o určení advokáta (§ 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů).

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovatelce doručena 22. června 2012 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 12. července 2012) na ni nereagovala a dosud vytknuté vady neodstranila.

Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 26. července 2012

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.