II. ÚS 1931/17
II.ÚS 1931/17 ze dne 25. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudce Vojtěcha Šimíčka a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. S., zastoupeného JUDr. Ing. Martinem Kohoutem, Ph.D., advokátem se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, proti usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 9. 2. 2017, č. j. 7 Nc 3909/2017-14, a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 18. 4. 2017, č. j. 29 Co 107/2017-98, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci a Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako účastníků řízení a A. S. a Š. S. a Ž. S., zastoupené Mgr. Štěpánkou Brožovou Kozderkovou, advokátkou se sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, jakožto vedlejších účastníků řízení, takto:
Opatrovníkem nezletilých A. S. a Š. S., se pro zastupování před Ústavním soudem ustanovuje statutární město Jablonec nad Nisou - Odbor humanitní, oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Odůvodnění:

1. Stěžovatel svou ústavní stížností brojí proti v záhlaví označeným rozhodnutím obecných soudů, vydaných ve věci péče o nezletilé. Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.
2. Ústavní stížnost stěžovatele napadá rozhodnutí obecných soudů, která mají bezprostřední dopad do práv nezletilých A. S. a Š. S. (dále jen "nezletilí"), neboť se dotýkají úpravy péče jejich rodičů o ně. Oba nezletilí tak mají v tomto řízení před Ústavním soudem postavení vedlejších účastníků dle ustanovení § 76 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Zákonnými zástupci nezletilých jsou stěžovatel (otec nezletilých), jenž má dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona o Ústavním soudu postavení účastníka řízení, a Ž. S. (matka nezletilých), která má dle ustanovení § 76 odst. 2 zákona o Ústavním soudu postavení vedlejšího účastníka řízení.

3. V dosavadním průběhu řízení před obecnými soudy prosazují stěžovatel i matka nezletilých především své vlastní zájmy, a tedy i v řízení před Ústavním soudem jsou jejich zájmy rozporné se zájmy nezletilých. Ústavní soud proto musel pro toto řízení ustanovit nezletilým opatrovníka.

4. Opatrovníkem ustanovil Ústavní soud statutární město Jablonec nad Nisou - oddělení sociálně právní ochrany dětí, neboť tento opatrovník zastupuje nezletilé i v předmětném řízení před obecnými soudy. Lze proto důvodně očekávat, že je obeznámen se situací nezletilých, jakož i s dosavadním procesním vývojem, a má rovněž nejlepší podmínky pro to, aby zjistil přání a postoje nezletilých, jakož i ostatní faktory relevantní pro posouzení jejich nejlepšího zájmu v tomto řízení. Jeho úlohou tedy bude účinně hájit oprávněné zájmy nezletilých v řízení před Ústavním soudem, zejména podáváním kvalifikovaných vyjádření k procesním podáním jiných účastníků (resp. vedlejších účastníků řízení), případně činěním jiných nezbytných procesních úkonů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. července 2017

Ludvík David v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.