II. ÚS 190/05
II.ÚS 190/05 ze dne 17. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Mgr. J. B., proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 269/2005, a blíže neoznačeným "rozsudkům soudů nižších stupňů", t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 31. 3. 2003, doručeným Ústavnímu soudu dne 1. 4. 2005, se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 269/2005, a blíže neoznačených "rozsudků soudů nižších stupňů". Nejvyššímu soudu vytýká, že odmítl jeho dovolání, které obsahovalo zásadní právní otázku, když rozsudky soudů nižších stupňů legalizují svévolný a excesní postup Okresního státního zastupitelství v Berouně a jím dozorovaných orgánů, kterým bylo opakovaně zasahováno do chráněných osobnostních práv občana.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (stěžovatel nebyl jako účastník řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, navrhovaný petit nebyl úplný), Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 13. 4. 2005 vyzval k odstranění vad jeho podání s poučením, že návrh bude odmítnut, pokud vady neodstraní ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy. Stěžovatel uvedený přípis obdržel dne 18. 4. 2005. Ve stanovené lhůtě však vady podání neodstranil ani nepožádal o prodloužení lhůty, pouze Ústavnímu soudu sdělil, že jej advokátní komorou určený advokát informoval, že předmětná ústavní stížnost není důvodná.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť nebyly odstraněny jeho vady ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne17. května 2005

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.