II. ÚS 174/05
II.ÚS 174/05 ze dne 21. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti UniSpektrum, s. r. o., se sídlem v Jihlavě, Brněnská 2661/65, IČO 25198696, zastoupené JUDr. Zbyňkem Krchňavým, advokátem, se sídlem v Dačicích, Bratrská 303/1, směřující proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 18. dubna 2003, č. j. 15 Co 185/2003-138, a proti usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 27. září 2002, č. j. 5 Nc 1357/2002-4, takto:

Ústavní stížnost s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní soud obdržel dne 25. března 2005 podání ze dne 23. března 2005, které bylo označeno jako "Ústavní stížnost proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 4. 2003, sp. zn. 15 Co 185/2003-138". Jednalo se o doplnění předchozí ústavní stížnosti, jež byla u Ústavního soudu vedena pod sp. zn. IV. ÚS 146/05. Tato původní ústavní stížnost byla usnesením Ústavního soudu ze dne 17. března 2005 odmítnuta jako opožděně podaná. Vzhledem k tomu, že doplnění ústavní stížnosti obdržel Ústavní soud až po vydání citovaného usnesení, byla tato ústavní stížnost přidělena nově do II. senátu a dostala vlastní sp. zn. II. ÚS 174/05. Ústavní soud měl možnost seznámit se s původní ústavní stížností i se spisem, vedeným u Ústavního soudu pod výše zmiňovanou sp. zn. IV. ÚS 146/05. Jak se podává z kopie rozhodnutí Okresního soudu v Pelhřimově, obsaženém ve spisu sp. zn. IV. ÚS 146/05, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře nabylo právní moci dne 20. května 2003. Ústavní stížnost stěžovatele byla podána k poštovní přepravě dne 24. března 2005. V této souvislosti lze tedy odkázat na závěry obsažené v citovaném usnesení Ústavního soudu. Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí, včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která dle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), počíná dnem následujícím dnu doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Z toho, co je uvedeno výše je zřejmé, že lhůta k podání ústavní stížnosti nemohla být zachována, neboť, jak shora uvedeno, vzhledem k tomu, že ústavní stížností napadené rozhodnutí nabylo právní moci již v květnu 2003, lhůta k podání ústavní stížnosti marně uplynula v roce 2003. Za této situace, kdy je ústavní stížnost podána opožděně, Ústavní soud nepřistoupil k odstraňování vad, jimiž podaná ústavní stížnost trpí, neboť jejich odstranění by nemohlo nic změnit na nutnosti ústavní stížnost odmítnout pro opožděnost. Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků stížnost odmítl jako podanou po lhůtě stanovené pro její podání [§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona].

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 21. dubna 2005

JUDr. Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.