II. ÚS 168/12
II.ÚS 168/12 ze dne 14. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele P. K., zastoupeného JUDr. Radkem Spurným, advokátem se sídlem Duchcov, Želénská 1291, proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 5. 2010 sp. zn. 6 Tdo 345/2010, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10. 2007 sp. zn. 10 To 80/2007 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 22. 5. 2007 sp. zn. 56 T 9/2006, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů pro porušení čl. 90 Ústavy a jeho ústavně zaručených základních práv zakotvených v čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod, v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a v čl. 14 odst. 1 a odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.
Dříve než se Ústavní soud začne zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V projednávaném případě k takovému závěru nedospěl.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. 56 T 9/2006 Ústavní soud ověřil, že napadené usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2010 sp. zn. 6 Tdo 345/2010 bylo stěžovateli do vlastních rukou doručeno dne 26. 8. 2010 (dle doručenky založené na č. l. 1813 spisu). Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti tedy v daném případě začala běžet dnem 27. 8. 2010 a skončila dnem 25. 10. 2010. Stěžovatel však podal návrh k poštovní přepravě až dne 16. 1. 2012.

Z uvedeného tedy vyplývá, že ústavní stížnost byla podána po uplynutí zákonem stanovené lhůty, kterou však Ústavní soud nemůže prodloužit ani prominout, jelikož se jedná o lhůtu kogentní. Ústavní soud proto návrh stěžovatele podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2012

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.