II. ÚS 1575/17
II.ÚS 1575/17 ze dne 24. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti Aleny Janků, titulované jako "Žaloba ve věci porušování Listiny základních práv a svobod", takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Dne 22. 5. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky sestávající se z několika listů obsahujících zejména kritiku představitelů zákonodárné moci v rámci přijímání zákonů a prosazování zájmů občanů ČR. Kritiku stěžovatelka směřovala zejména do oblasti sociálního zabezpečení a rozdílů mezi OSVČ a zaměstnanci.

2. Po zjištění, že ústavní stížnost zaslaná stěžovatelkou nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byla stěžovatelka dne 1. 6. 2017 písemně vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut. Byla v ní též poučena o možnosti podat na Českou advokátní komoru žádost o určení advokáta pro případ, kdy by jí bylo poskytnutí právní pomoci odmítnuto.

3. Výzva byla stěžovatelce doručena 13. 6. 2017. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí však stěžovatelka vady neodstranila a na výzvu nijak nereagovala, přestože byla poučena o následcích neodstranění vad podání.
4. Stěžovatelkou zaslané podání nesplňuje předepsané náležitosti zákona o Ústavním soudu, když stěžovatelka není ve věci zastoupena advokátem. Tato vada návrhu nebyla přes řádné poučení a poskytnutí dostatečně dlouhé lhůty k nápravě odstraněna. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2017

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.