II. ÚS 1482/12
II.ÚS 1482/12 ze dne 13. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky J. J., o návrhu ze dne 15. 4. 2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem ze dne 15. 4. 2012, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 17. 4. 2012, navrhovatelka požadovala své propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, neboť má za to, že zákonem stanovený výstup měla mít dne 22. 10. 2011, přičemž místně příslušný soud se odmítl její žádostí zabývat.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla navrhovatelka přípisem ze dne 2. 5. 2012 vyzvána k odstranění jeho vad. Zejména byla poučena o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. Současně byla upozorněna na následky neodstranění vytčených vad ve stanovené 30denní lhůtě. Navrhovatelka však na výzvu Ústavního soudu, kterou obdržela dne 9. 5. 2012, nijak nereagovala.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než vadný návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. června 2012

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.