II. ÚS 148/05
II.ÚS 148/05 ze dne 26. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M. B., proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 2. 2005, čj. 20 Cdo 2209/2004-125, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti ze dne 14. 3. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 16. 3. 2005, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým bylo odmítnuto dovolání stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o nařízení exekuce. Má za to, že exekuce byla nařízena na základě křivého obvinění, čímž mělo dojít k porušení jeho " práva dle článku 6 Ústavního zákona č. 162/1998 Sb."

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (stěžovatel především nebyl jako účastník řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem), Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 23. 3. 2005 vyzval k odstranění vad jeho podání s poučením, že návrh bude odmítnut, pokud vady neodstraní ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy. K žádosti stěžovatele Ústavní soud tuto lhůtu přípisem, doručeným stěžovateli dne 2. 5. 2005, prodloužil o dalších 15 dnů. Ani v této konečné lhůtě nebyly vady podání odstraněny. Stěžovatel pouze Ústavnímu soudu zaslal podrobný právní rozbor dané problematiky, jenž obdržel od advokáta určeného Českou advokátní komorou v Praze, a svůj dopis advokátovi, v němž na právní rozbor reagoval.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť nebyly odstraněny jeho vady ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne26. května 2005

S t a n i s l a v B a l í k, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.