II. ÚS 146/05
II.ÚS 146/05 ze dne 15. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu M. K. proti usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2005, sp.zn. II. ÚS 400/04,

takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění

Navrhovatelka ve svém návrhu uvádí, že žádá o opravu a projednání ústavní stížnosti, o níž již bylo rozhodnuto usnesením Ústavního soudu, sp.zn. II. ÚS 400/04, ze dne 3. 1. 2005. V odůvodnění svého podání přitom uvádí tytéž argumenty jako v rozhodnuté věci a především v řadě svých přípisů, kterými reagovala na rozhodnutí soudu. Ústavní soud podotýká, že mimo odůvodnění uvedené v usnesení, jež nyní navrhovatelka napadá ústavní stížností, jí byla problematika projednávané věci a důvody odmítnutí podrobně objasněny i v dopise Ústavního soudu ze dne 2. února 2005.

Podání navrhovatelky je dle svého obsahu opravným prostředkem, kterým je napadáno konkrétní rozhodnutí Ústavního soudu. Řízení před Ústavním soudem je však řízením jednoinstančním a rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná (srov. usnesení publik. pod č. 16, svazek 6, Sbírky nálezů a usnesení ÚS ČR). Ústavní soud má Ústavou a zákonem o Ústavním soudu přesně vymezené pravomoci a působnost, které nemůže překračovat. Mezi jeho oprávnění nepatří rozhodovat o opravných prostředcích obecně, tím méně o opravných prostředcích směřujících k přezkumu svých vlastních rozhodnutí, proti nimž dle § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ani odvolání výslovně není přípustné. (Napadené usnesení obsahovalo v souladu s uvedeným ustanovením poučení, že podání opravného prostředku proti usnesení Ústavního soudu není přípustné).

Z uvedeného důvodu Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů odmítnout, neboť se jedná o návrh, k jehož projednání není příslušný, a to aniž by stěžovatelka byla vyzvána k odstranění vad podání.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2005

JUDr. Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.