II. ÚS 1430/12
II.ÚS 1430/12 ze dne 5. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti občanského sdružení Česká účetní rada, se sídlem Olšanská 1a, Praha, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Dne 16. dubna 2012 podala stěžovatelka k poštovní přepravě ústavní stížnost, týkající se exekuce prováděné soudním exekutorem Mgr. Pavlem Dolanským, na návrh obchodní společnosti Rocco a. s.
2. Podání evidentně nebylo sepsáno advokátem, ani k němu nebyla přiložena plná moc zmocněnému advokátovi. Z podání není zcela zřejmé, co je předmětem ústavní stížnosti a čeho se stěžovatelka domáhá, tedy jaké ústavně zaručené základní právo nebo svoboda měly být porušeny a čím konkrétně, není zcela jasné, zda se něčeho domáhá proti některému z rozhodnutí vydaných orgány veřejné moci v exekučním řízení, anebo nějakého konkrétního postupu soudního exekutora. K podání nebyly přiloženy kopie případně napadených rozhodnutí.

3. Tyto vady ve svém komplexu brání věcnému projednání ústavní stížnosti.

4. Proto byla stěžovatelka vyzvána k odstranění uvedených vad v dodatečné třicetidenní lhůtě s upozorněním, že pokud vady nebudou odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta. Tato lhůta však marně uplynula v pondělí dne 28. května 2012.

5. Ústavní soud tedy mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl ústavní stížnost pro neodstranění vytknutých vad ve stanovené lhůtě, a to podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. června 2012

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.