II. ÚS 1421/12
II.ÚS 1421/12 ze dne 26. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci ústavní stížnosti O. Š., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 sp. zn. 1 T 37/2011 ze dne 17. června 2011 takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 17. dubna 2012 došel Ústavnímu soudu návrh stěžovatele na přezkum shora uvedeného soudního rozhodnutí. Jelikož návrh na zahájení řízení nesplňoval požadavky kladené na něj zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, když stěžovatel nebyl právně zastoupen a rovněž scházela kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, byl stěžovatel vyrozuměn výzvou (přípisem) ze dne 2. května 2012 o tom, aby odstranil vady svého návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy s poučením, že jinak Ústavní soud stížnost odmítne.
Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 10. května 2012. Třicetidenní lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu počala běžet dnem následujícím po dni doručení, a sice 11. května 2012 (§ 57 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn, a vypršela dnem 11. června 2012. Stěžovatel dosud vady neodstranil, tedy nepředložil plnou moc prokazující právní vztah zastoupení, návrh sepsaný advokátem a nepřipojil kopii rozhodnutí o posledním opravném prostředku. Stěžovatel však současně ani nepodal žádost o prodloužení lhůty k odstranění těchto vad, ani nesdělil, jaké vážné důvody mu brání v realizaci této povinnosti. Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 26. června 2012

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.