II. ÚS 142/05
II.ÚS 142/05 ze dne 24. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele S. M., o ústavní stížnosti proti usnesení Nevyššího správního soudu ČR ze dne 17. 2. 2005, čj. 3 Ads 11/2005-24, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 11. 3. 2005 se navrhovatel domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byl navrhovatel přípisem, doručeným oproti podpisu dne 14. 4. 2005, vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel byl též informován, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru se sídlem na Národní 16 v Praze 1.

Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval. Ústavnímu soudu tak nezbylo než konstatovat, že navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, přestože byl upozorněn na případné následky a přestože byl informován o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení. Ústavní soud proto návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnul.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 24. května 2005

S t a n i s l a v B a l í k, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.