II. ÚS 1417/12
II.ÚS 1417/12 ze dne 12. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti navrhovatele M. K., bez právního zastoupení, ve věci exekučního řízení vedeného na majetek navrhovatele u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 7 Nc 7270/2008, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Navrhovatel podanou ústavní stížností ze dne 16. dubna 2012 brojil proti exekučnímu řízení, které je vedeno na jeho majetek. Podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a proto byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání a zajištění právního zastoupení pro řízení před Ústavním soudem. Po poradě s advokátem určeným advokátní komorou k zastupování v řízení před Ústavním soudem se navrhovatel podáním ze dne 1. června 2012, doručeným Ústavnímu soudu dne 4. června 2012, rozhodl vzít ústavní stížnost zpět.
Podle § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Navrhovatel této možnosti využil, když svoji ústavní stížnost vzal dopisem ze dne 1. června 2012 zpět. Proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 12. června 2012

Stanislav Balík, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.