II. ÚS 1405/12
II.ÚS 1405/12 ze dne 7. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu stěžovatele J. Š., advokátem nezastoupeného, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatel se dne 16. 4. 2012 obrátil na Ústavní soud s ústavní stížností směřující proti rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2012, č. j. 16 Co 475/2011-58, a Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 9. 2011, č. j. 15 C 146/2011-35, vydaných ve sporu o zaplacení částky 45.000 Kč s příslušenstvím.
Podání neodpovídalo požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou na ústavní stížnost kladeny. Stěžovatel především nepodal návrh prostřednictvím advokáta a Ústavnímu soudu nedoložil, že by jej v řízení advokát zastupoval, jak to bezpodmínečně vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Krom toho návrh vykazoval i další formální nedostatky, zejména chybělo souvislé vylíčení rozhodných skutečností a ústavněprávní argumentace, tedy vymezení a rozbor toho, v čem konkrétně zásah do svých základních práv stěžovatel spatřuje a proč.

Soudce zpravodaj proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 19. dubna 2012 k odstranění uvedených nedostatků ve stanovené dvacetidenní lhůtě, kterou považoval za dostatečnou vzhledem ke dvěma předchozím řízením vedeným stěžovatelem před Ústavním soudem, když v rámci jednoho z nich byl k odstranění obdobných nedostatků taktéž formálně vyzván. Stěžovateli se dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy. Přílohou výzvy byl též stručný přehled nezbytných náležitostí ústavní stížnosti, jakož i poučení o možnosti žádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru, a to včetně kontaktu na ni. Jak vyplývá z údajů na doručence, převzal stěžovatel výzvu dne 27. dubna 2012.

Ve stanovené lhůtě, resp. až do vynesení rozhodnutí na ni však nereagoval a vytčené vady, v prvé řadě absenci zastoupení advokátem, nenapravil. Poskytnutá lhůta mu proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu shora zmíněného poučení.

Soudce zpravodaj s ohledem na uvedené skutečnosti návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. června 2012

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.