II. ÚS 1316/17
II.ÚS 1316/17 ze dne 29. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. D., t. č. ve Věznici Jiřice, P. S. 8, Lysá nad Labem, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích č. j. 13 To 408/2016-512 ze dne 22. 11. 2016, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 7. 2. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele, v němž brojil proti v záhlaví označenému rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích.
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 14. 2. 2017 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě 40 dnů. Tato výzva obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud popsaná vada nebude ve stanovené lhůtě odstraněna, bude jeho návrh odmítnut.

Výzvu stěžovatel obdržel oproti podpisu dne 3. 3. 2017, avšak vytčenou vadu podání ve lhůtě k tomu stanovené, která marně uplynula již dne 12. 4. 2017, neodstranil. S ohledem na to Ústavní soud postupoval dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh jako vadný odmítl.

Dne 30. 4. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena doplněná ústavní stížnost, sepsaná advokátem, který byl určen stěžovateli dne 27. 2. 2017 rozhodnutím České advokátní komory. Tato ústavní stížnost byla zapsána do soudního rejstříku jako nový návrh.

Ústavní soud proto posoudil znovu formální náležitosti tohoto návrhu a shledal, že je jednak opožděný a jednak k němu nebyla přiložena plná moc pro advokáta. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje, bylo stěžovateli doručeno dne 12. 12. 2016, je zřejmé, že nebyla dodržena povinná dvouměsíční lhůta pro její podání (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Z tohoto důvodu již Ústavní soud považoval za bezpředmětné vyzývat stěžovatele k doplnění plné moci.

S ohledem na shora uvedené nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. května 2017

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.