II. ÚS 1257/17
II.ÚS 1257/17 ze dne 10. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatele Mgr. Martina Krtila, správce konkurzní podstaty úpadce INTEGRASTAV, a. s., se sídlem Biskupcova 66, Praha 3, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2017, č. j. 29 Cdo 897/2015-430, a proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10. 2014, č. j. 15 Cmo 16/2014-384, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 24. 4. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost brojící proti v záhlaví označeným rozhodnutím obecných soudů. V této stížnosti byl označen jako zástupce stěžovatele advokát JUDr. Jiří Solil, nicméně v rozporu s ustanovením § 30, § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, nebyla přiložena plná moc, z níž by bylo možno existenci tohoto zastoupení dovodit.
K odstranění tohoto nedostatku byl navrhovatel vyzván přípisem, doručeným JUDr. Solilovi dne 27. 4. 2017, v němž byl výslovně upozorněn, že neodstraní-li vytýkanou vadu ve lhůtě do 10 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu rovněž náležitého poučení, co vše má plná moc obsahovat.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel tuto vadu svého návrhu k dnešnímu dni neodstranil, a na zaslanou výzvu ani nijak nezareagoval, přičemž lhůta k odstranění vytknuté vady marně uplynula dne 9. 5. 2017.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vady návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. května 2017

Vojtěch Šimíček v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.