II. ÚS 1151/17
II.ÚS 1151/17 ze dne 21. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o podání navrhovatelky Věry Hajšmanové, bez právního zastoupení, ve věci exekuce vedené na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. července 2012, č. j. EXE 10938/2012-8, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Podáním označeným jako "Dovolání spravedlnosti", které Ústavní soud obdržel dne 18. dubna 2017, navrhovatelka brojila proti exekuci nařízené na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. července 2012, č. j. EXE 10938/2012-8, a vedené soudním exekutorem Mgr. Janem Pekárkem, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 061 EX 2981/12.

2. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatelku přípisem ze dne 9. května 2017, který byl navrhovatelce doručen dne 17. května 2017, k odstranění vad podání, přičemž jí stanovil lhůtu v trvání 30 dnů od doručení tohoto přípisu. Současně Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud její podání odmítne podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.
3. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula (nejpozději v pátek 16. května 2017) a navrhovatelka k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranila.

4. Z výše uvedených důvodů soudce zpravodaj podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podání navrhovatelky mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2017

Jiří Zemánek, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.